Preambule

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gesloten op de website Espace Golf.

De website https://espace-golf.nl/ is een dienst van :

 • Het bedrijf Spacefoot
 • gevestigd 36 rue Raspail 92300 Levallois-Perret FRANCE , Frankrijk
 • site URL: https://espace-golf.nl/
 • e-mail: contact@espace-golf.nl
 • telefoonnummer: +33 1 86 47 62 58

De Espace Golf website verkoopt de volgende producten: kleding, schoenen, en accessoires.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens de bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling wordt dus beschouwd als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 - Beginselen

De onderhavige algemene voorwaarden geven de volledige verplichtingen van de partijen weer. In die zin wordt de koper geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Zij zijn toegankelijk op de website Espace Golf en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander document dat daarmee in tegenspraak is.

De verkoper en de koper komen overeen dat uitsluitend deze algemene voorwaarden hun verhouding beheersen. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online zijn gepubliceerd.

Indien een verkoopvoorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen hun zetel in Frankrijk hebben.

Artikel 2 - Inhoud

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de online verkoop van goederen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden, vanaf de website Espace Golf.

Deze aankopen hebben betrekking op de volgende producten: kleding, schoenen en accessoires.

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De koper erkent vóór het plaatsen van de bestelling en het sluiten van het contract op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en van alle informatie opgesomd in artikel L. 221-5 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht.

De volgende informatie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de koper verstrekt:

 • de wezenlijke kenmerken van de goederen ;
 • de prijs van de goederen en/of de wijze van berekening van de prijs;
 • indien van toepassing, eventuele extra vervoers-, leverings- of portokosten en andere kosten die eventueel verschuldigd zijn;
 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de termijn waarbinnen de verkoper zich verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs;
 • informatie over de identiteit van de verkoper, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en activiteiten, wettelijke garanties, kenmerken van de digitale inhoud, enz.De identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en activiteiten van de verkoper, wettelijke garanties, de functionaliteit van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan en de uitvoering van garanties en andere contractuele voorwaarden.

Artikel 4 - De beschikking

De koper heeft de mogelijkheid om online, vanuit de online catalogus en door middel van het formulier dat daar verschijnt, een bestelling te plaatsen voor om het even welk product, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De koper zal op de hoogte worden gebracht van elke onbeschikbaarheid van het bestelde product of goed.

Opdat de bestelling geldig zou zijn, moet de koper, door te klikken waar aangegeven, de huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Hij moet ook het adres en de leveringsmethode kiezen, en ten slotte de betalingsmethode valideren.

De verkoop zal als definitief worden beschouwd:

 • na de verzending aan de koper van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper per e-mail ;
 • en nadat de verkoper de volledige prijs heeft ontvangen.
 • Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Elke betwisting op dit punt zal worden behandeld in het kader van een eventuele ruil en de hieronder vermelde garanties.

In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling, kan de koper een e-mail sturen naar de verkoper

op het volgende adres: contact@espace-golf.nl of neem contact op met de verkoper via het hiertoe bestemde formulier.

Artikel 5 - Elektronische handtekening

De online verstrekking van het kredietkaartnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de koper:

 • Betaalbaarheid van de krachtens de bestelbon verschuldigde bedragen;
 • handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichte handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van de bankkaart wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, contact op te nemen met de verkoper via e-mail op het volgende adres: contact@espace-golf.nl of via het hiertoe bestemde formulier.

Artikel 6 - Bevestiging van de bestelling

De verkoper geeft de koper een orderbevestiging per e-mail.

Artikel 7 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen zijn gedaan. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

Artikel 8 - Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke voorkomen op de website van de verkoper en waarvan is aangegeven dat zij door de verkoper worden verkocht en verzonden. Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Indien in deze presentatie echter fouten of weglatingen zijn geslopen, kan de verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 9 - Prijzen

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die gelden op het ogenblik van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validering van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten in de online-shop.

Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de produkten.

Artikel 10 - Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de koper impliceert.

Om de bestelling te betalen, heeft de koper de keuze uit alle betaalwijzen die door de verkoper ter beschikking zijn gesteld en die op de website van de verkoper zijn vermeld. De koper waarborgt de verkoper dat hij beschikt over de nodige machtigingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij de validatie van de bestelbon. De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van elke bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is.

De betaling van de prijs geschiedt volledig op de dag van de bestelling, volgens de volgende methoden:

 • kredietkaart
 • paypal

Artikel 11 - Beschikbaarheid van producten - Restituties - Resolutie

Behalve in geval van overmacht of tijdens de periodes van sluiting van de online-shop, die duidelijk worden aangekondigd op de homepage van de site, zijn de leveringstermijnen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder aangegeven termijnen. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling zoals vermeld op de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Voor leveringen in Europees Frankrijk en Corsica bedraagt de leveringstermijn overal in Frankrijk 7 werkdagen, afhankelijk van de gekozen leveringswijze en service, indien uw producten bij ons in voorraad zijn. De levering vindt plaats binnen 7 tot 15 werkdagen indien de geselecteerde producten bij een of meer van onze leveranciers moeten worden besteld. vanaf de dag volgend op die waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst, volgens de volgende modaliteiten: La Poste en haar Colissimo dienst. En ook de Chronopost dienst. De uiterste datum is uiterlijk 30 werkdagen na de sluiting van het contract.

Voor leveringen in het DOM-TOM of een ander land zullen de leveringsvoorwaarden geval per geval aan de koper worden gespecificeerd.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of leveringsperiode moet de koper, alvorens de overeenkomst te ontbinden, de verkoper verzoeken de overeenkomst binnen een redelijke extra termijn uit te voeren.

Indien de Verkoper nalaat dit binnen deze nadere termijn te doen, kan de Koper zich vrijelijk uit de overeenkomst terugtrekken.

De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager.

De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden wanneer de verkoper de brief of het schrijven ontvangt waarin hem van deze ontbinding in kennis wordt gesteld, tenzij de handelaar intussen heeft gepresteerd.

De koper kan het contract evenwel onmiddellijk opzeggen indien hij de bovengenoemde data of termijnen als een essentiële voorwaarde van het contract beschouwt.

In dit geval is de verkoper verplicht om bij ontbinding van de overeenkomst alle betaalde bedragen aan de koper terug te betalen, en wel uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is ontbonden.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de koper zo spoedig mogelijk worden ingelicht en de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren. De koper zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 14 dagen na zijn betaling, ofwel het product om te ruilen.

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

Onder "levering" wordt verstaan de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. De bestelde producten worden geleverd volgens de voorwaarden en binnen de termijn die hierboven zijn vermeld.

De producten worden geleverd op het door de koper op de bestelbon aangegeven adres, de koper dient zich van de juistheid ervan te vergewissen. Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd wegens een foutief of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de koper opnieuw worden verzonden. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres bekomen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

Indien de koper afwezig is op de dag van de levering, laat de bezorger een bericht van doorgang achter in de brievenbus, dat de koper in staat stelt het pakje op de aangegeven plaats en tijd af te halen.

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Indien ze beschadigd zijn, moet de koper het pakje weigeren en op de leveringsbon een voorbehoud maken (pakje geweigerd omdat het geopend of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie betreffende de levering aangeven (beschadiging, ontbreken van product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten...).

Deze verificatie wordt geacht te zijn geschied zodra de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de afleveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet dan uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het (de) goed(eren) dit voorbehoud per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van dit schrijven per fax of per gewone post aan de verkoper zenden op het adres dat in de wettelijke mededelingen van de site is vermeld.

Indien de producten aan de verkoper moeten worden teruggezonden, moet hiervoor binnen 14 dagen na levering een verzoek tot terugzending aan de verkoper worden gericht. Elke claim die na deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. De terugzending van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.).

Artikel 13 - Leveringsfouten

De koper moet aan de verkoper, op de dag van de levering of ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de levering, elke klacht indienen wegens leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op de bestelbon. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen.

De vordering kan, naar keuze van de koper, per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: contact@espace-golf.nl of via het hiertoe bestemde formulier.

Elke klacht die niet volgens de hierboven vastgestelde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer toekennen aan het (de) betrokken product(en) en dit per e-mail aan de koper meedelen. Het ruilen van een product kan pas plaatsvinden nadat het ruilnummer is toegekend.

In geval van leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in soort of kwaliteit in vergelijking met de gegevens op de bestelbon, moet elk product in zijn geheel en in zijn originele verpakking door Colissimo Recommandé teruggestuurd worden naar de verkoper op het volgende adres

Spacefoot 11 rue Bernard Maris 37270 Montlouis-sur-Loire

De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 14 - Herroepingsrecht

Toepassing van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet beschikt de koper over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te zenden en zonder boete omruiling of terugbetaling te vragen, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden geretourneerd.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat op deze website beschikbaar is. In dat geval wordt onmiddellijk een ontvangstbewijs op een duurzame drager aan de koper toegezonden. Elke andere methode van verklaring van uittreding wordt aanvaard. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot terugtrekking tot uitdrukking brengen.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten terugbetaald.

De koper is verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal gebeuren binnen 15 dagen en ten laatste binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de producten die door de koper werden teruggestuurd overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

Uitzonderingen

 • Volgens artikel L221-28 van de consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • de levering van goederen die door de consument na de levering zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
 • de levering van goederen die na levering en naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen vertraging oploopt en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed en op uitdrukkelijk verzoek van de consument bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om aan de noodsituatie het hoofd te bieden;
 • de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze door de consument na levering zijn gedemonteerd
 • de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op herroeping.

Artikel 15 - Levering en Retourzending

Al onze voorwaarden en ons beleid met betrekking tot levering en retourzendingen zijn toegankelijk via onze pagina: Leveringen en Retourzendingen

Artikel 16 - Overmacht

Elke omstandigheid buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhindert, wordt beschouwd als een grond tot ontheffing van de verplichtingen van de partijen en heeft de opschorting ervan tot gevolg.

De partij die zich op voornoemde omstandigheden beroept, moet de andere partij onmiddellijk in kennis stellen van het ontstaan en de verdwijning ervan.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan de invloed van partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en die door partijen ondanks alle redelijke inspanningen niet kunnen worden voorkomen. Uitdrukkelijk worden als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven voorkomen het blokkeren van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan telecommunicatienetwerken buiten de klanten.

De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen de onderhavige algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website blijft eigendom van de verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

De koper verbindt zich ertoe geen enkel gebruik te maken van deze inhoud; elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

De fabrikant van de producten blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten, inclusief de producten die eventueel op verzoek van de Klant op maat worden gemaakt.
De Klant mag de Producten dus niet reproduceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de fabrikant, waaraan een financiële vergoeding kan worden verbonden.

Artikel 18 - Gegevensverwerking en vrijheden

De door de koper verstrekte nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en de opstelling van de facturen.

Zij kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De koper beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de methoden die op de site Espace Golf zijn gedefinieerd.

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validering

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

Artikel 20 - Niet-ontheffing

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

Artikel 21 - Titel

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie van een van de titels aan het hoofd van de clausules en een van de clausules, worden de titels onbestaande verklaard.

Artikel 22 - Taal van de overeenkomst

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Artikel 23 - Bemiddeling en geschillenbeslechting

De koper kan in geval van een geschil een beroep doen op conventionele bemiddeling, met name bij de Commissie voor consumentenbemiddeling of bij bestaande sectorale bemiddelingsorganen, of op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening). De naam, de contactgegevens en het e-mailadres van de bemiddelaar zijn beschikbaar op onze website.

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht om de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie te vergemakkelijken. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechter is de rechterlijke instantie.

Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of een klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen.

Artikel 25: Productterugroepingen

De verkoper behoudt zich het recht voor om elke procedure voor terugname of terugroeping van een of meer aan de koper geleverde producten in te leiden, die wordt bevolen door de fabrikant van de betreffende producten of door een bevoegde administratieve autoriteit.
In dat geval zal de verkoper de informatievoorzieningsmaatregelen met betrekking tot de betreffende terugroepprocedure initiëren, eventueel die welke zijn voorgeschreven door de bevoegde administratieve autoriteit, en de modaliteiten daarvan specificeren: betrokken product(en), reden(en) voor de terugroep, voorwaarden voor terugzending/teruggave van de betrokken producten.
Wanneer de betreffende terugroepactie is uitgevoerd, zal de verkoper de betreffende terugroepactie melden op de officiële website https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home. Deze website dient om consumenten te informeren over productterugroepingen, levensmiddelen of diervoeders die om veiligheidsredenen gerechtvaardigd zijn.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de voorgeschreven maatregelen met betrekking tot de teruggeroepen producten in zijn bezit op te volgen.
Voor vragen met betrekking tot de betreffende terugroepactie kan de koper contact opnemen met de klantenservice van de verkoper.